"ផ្កាយមួយភ្លឺដោយពន្លឺរបស់វា"
Mazouz Hacène"ពន្លឺដឹកនាំអារម្មណ៍របស់យើង"
Milan Bijelic"ព័ត៌មានលម្អិតធ្វើឱ្យល្អឥតខ្ចោះ ហើយភាពល្អឥតខ្ចោះមិនមែនជាព័ត៌មានលម្អិតទេ"
Leonardo da Vinci"ធម្មជាតិពេញចិត្តនឹងភាពសាមញ្ញ។ ហើយធម្មជាតិមិនមែនជារឿងអាស្រូវទេ”
Isaac Newton"មិនមានវេទមន្តនៅក្នុងវេទមន្តទេវាទាំងអស់នៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិត"
Walt Disney
"កំណាព្យខ្លាំងណាស់ ហើយមានចលនាខ្លាំងណាស់ ថាមពលនៃពន្លឺ..."
Charlotte and Peter FIELL

Atelier de Production 
ZA de la Mare du Milieu 
10 rue Denis Papin 91630 Guibeville FRANCE

Contact
Tel +33(0)1 60 83 92 12
Mail : contact@fosfens.fr

Copyright © 1970 Fosfens. Tous droits réservés.